MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Twee gezichten van... Nr. 56: Café Delfland in Den Hoorn

In de rubriek 'De twee gezichten van…' staan maandelijks twee afbeeldingen centraal. De tekst van deze aflevering is verzorgd door Jacques Moerman van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Henk Groenendaal maakte de foto anno 2007. Reacties en suggesties van lezers zijn van harte welkom. Deze maand deel 56.

Dit café is in deze vorm al bijna honderd jaar gezichtsbepalend voor Den Hoorn. De oude afbeelding uit de jaren twintig van de vorige eeuw laat zien, dat er sinds die tijd niet veel is veranderd. Op deze plaats stond in de zestiende eeuw reeds een herberg. In 1561 was ene Cornelis Corneliszoon hier de waard. Tot 1855 viel het land ten westen van de Tanthofkade onder het ambacht Hodenpijl. Het café Delfland grenst direct aan deze oude waterscheiding. Aan de andere zijde van de Tanthofkade stond tot 1572 de kapel van Den Hoorn. Kerk en herberg waren vanouds op natuurlijke wijze met elkaar verbonden, een beeld dat in veel plaatsen is terug te vinden. Tot 1602 was de Tanthofkade door een dam verbonden met de Dijkshoornseweg. Met behulp van een overhaal, een grote windas, werden hier schepen over de dam getrokken. De aangrenzende herberg bood ruimte voor verpozing.

Café Delfland Den Hoorn ca. 1920

In de herberg van Den Hoorn, die in de achttiende eeuw 'De Vergulde Roskam' heette, was het rechthuis van Hodenpijl gevestigd. In het begin van de zeventiende eeuw woonde hier schout Willem Claesz. van Diepen, die lidmaat was van de gereformeerde (hervormde) kerk van Schipluiden. We komen hem een aantal malen tegen in het oudste register van de kerkenraad. Hij werd diverse malen berispt, omdat hij zich had aangesloten bij de rederijkers van Schipluiden. De rederijkers hielden zich bezig met de dichtkunst en traden op tijdens de plaatselijke kermis. Dergelijke evenementen werden door de predikanten streng veroordeeld. Tijdens de kermis in Den Hoorn heeft Willem Claesz. 'openbaar dansspel in sijn huijs door een speelman' toegelaten. Ook vanwege andere misstappen werd de schout verschillende jaren van het Avondmaal afgehouden. In zijn herberg te Den Hoorn liet hij, volgens de predikant van Schipluiden, 'allerhande quaet ende lichtveerdich gespuys toe'. Zelf leefde hij ook zeer 'ruijm ende ongebonden'. In zijn functie van schout van Hodenpijl zou hij 'valscheijt' in geschriften gepleegd hebben. Zeer kwalijk werd hem genomen dat een van zijn kinderen ongedoopt was gestorven, terwijl het meer dan vier weken had geleefd. Kinderen werden vroeger kort na de geboorte gedoopt.

Café Delfland Den Hoorn 2007

Jan Ham, oud-hoofdonderwijzer te Den Hoorn, leverde het volgende bericht: 
Op 22 april 1894 passeerde bij notaris W. van Berckel de akte, waarin Arnoldus Kleyweg, tuinder te Hof van Delft, het koffiehuis met uitspanning genaamd 'Zomerzorg' verkocht aan Corstiaan Jacob van Winden. Kort daarvoor had Kleyweg het pand gekocht van Gerrit Arkesteijn te Schipluiden. De verkoop hield in: "de vergunning tot verkoop van sterke drank in 't klein, een paardenstal, een wagenschuur, een koestal, een boenhok, een erf, een tuin en een moestuin. Alles gelegen aan de Straatweg en de Gaag in het gehucht Den Hoorn, 22 are 90 ca voor f 4.500,-…" De huidige vorm van het pand dateert uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. In het begin van de twintigste eeuw gebruikte het plaatselijke fanfarekorps Ce Dur de stalhouderij als oefenruimte. 's Winters gaf de groep in dit gebouwtje, dat rechts van de uitspanning stond, ook toneeluitvoeringen. Met lege biervaten en planken werd hiervoor een podium gemaakt. Later werd de stalhouderij omgebouwd tot woonhuis en winkel van Piet Sosef. Recentelijk was hier een verzekeringsmaatschappij gevestigd. Het café zelf maakte een bloeiperiode door voor de oorlog. De naam Zomerzorg was inmiddels veranderd in Café-Restaurant Delfland. De uitspanning kreeg de status van Bondscafé A.N.W.B.-K.N.M.V. De families Mosterd, Van Halem en Corstens-van Halem waren nadien de belangrijkste uitbaters van dit café. Het terras is een aantal jaren geleden in ere hersteld.

Café Delfland behoort zonder twijfel tot de markantste panden van Den Hoorn. Het is heel bijzonder dat op dezelfde plaats gedurende vijf eeuwen een horecagelegenheid is gevestigd.
Het pand verdient een beschermde status.

Meer informatie over de naamgeving van polders en wegen is te vinden in het ‘Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden’ (de dorpen Schipluiden en Den Hoorn en de buitengebieden).

Tekst: Jacques Moerman. Oude foto: Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Foto huidige situatie 2007: Henk Groenendaal. 'Midden-Delfland - Schakel' publicatie: 20 september 2007.

Na publicatie worden de “Twee gezichten van…” ook op internet gepubliceerd op adres: http://www.middendelfland.net/.